6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aşağıda yazılı taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Buna göre Başvuru Sahibi’nin;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinde, bu durumun kişisel verilerini aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
hakları mevcuttur.

KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’ye ("Şirket") yukarıda yazılı haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, "İlgili Kişi Başvuru Formu" çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen veya posta yoluyla başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile
Şirketimize iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde Şirketimize ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Buna göre;


Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen veya Posta Yoluyla Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat,gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu cad. No:12 Trump Towers Kule:2 Kat:14-15 Şişli-İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu cad. No:12 Trump Towers Kule:2 Kat:14-15 Şişli-İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak KayıtlıElektronik Posta (KEP) Yoluyla dsans@hs02.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirketimiz'e daha önce bildirdiği ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile destek@nesine.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi'nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağına ilişkin duyuru Şirketimiz tarafından yapılacaktır.

Belirtmek gerekir ki, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; Başvuru Sahibi’nin başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerinin bulunması zorunludur.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi de gerekmektedir.

Başvuru vasıtasıyla Şirketimize verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirketimiz ‘’İlgili Kişi Başvuru Formu’’ içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Şirketimiz talebinizi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebinizi yazılı usulle reddedebilir. Şirketimizin yanıtları ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


İlgili Kişi Başvuru Formunu İndirmek için tıklayınız